MyTreneek

Grafy Jakub Svoboda

Graf
   
Rozmezí grafu     Typ grafu
denkm
1.5.120
2.5.59
3.5.49
4.5.51
5.5.102
6.5.110
7.5.
8.5.125
9.5.65
10.5.
11.5.57
12.5.130
13.5.130
14.5.75
15.5.120
16.5.
17.5.110
20.5.100
21.5.50
22.5.50
23.5.122
24.5.
25.5.73
Vzkaz