MyTreneek

Grafy Jozef Niznansky Niznansky

Graf
   
Rozmezí grafu     Typ grafu
denkm
1.6.
2.6.41
3.6.36.7
5.6.29.3
6.6.
7.6.23.8
9.6.27.3
10.6.27.7
12.6.33
13.6.
14.6.33
16.6.26
17.6.38.7
19.6.25
20.6.
21.6.
22.6.41.5
23.6.
24.6.
25.6.45
Vzkaz