MyTreneek

Grafy

Graf
   
Rozmezí grafu     Typ grafu
denkm
1.4.
2.4.52.99
3.4.87.02
4.4.61.74
5.4.5
6.4.
7.4.62.72
8.4.30.1
9.4.
10.4.50.57
11.4.12.24
12.4.
13.4.
14.4.121.65
15.4.64.01
16.4.
17.4.35.77
18.4.
19.4.52.25
20.4.31.13
21.4.12
22.4.12
23.4.
Vzkaz