MyTreneek

Grafy Josef Turek

Graf
   
Rozmezí grafu     Typ grafu
denkm
1.4.
2.4.105.17
3.4.28.43
4.4.32.58
5.4.31.33
6.4.65.04
7.4.91.88
8.4.5.22
9.4.11.33
10.4.86.88
11.4.25.81
12.4.14.47
13.4.15.41
14.4.128.27
15.4.84.47
16.4.
17.4.19.18
18.4.87.87
19.4.30.4
Vzkaz