MyTreneek

Grafy Josef Turek

Graf
   
Rozmezí grafu     Typ grafu
denkm
1.2.
2.2.
3.2.
4.2.
5.2.
6.2.
7.2.
8.2.8.14
9.2.
10.2.
11.2.
12.2.
13.2.6.94
14.2.13.64
15.2.
16.2.
17.2.
18.2.
19.2.
20.2.48.28
Vzkaz