MyTreneek

Grafy Jakub Svoboda

Graf
   
Rozmezí grafu     Typ grafu
denkm
1.9.26
2.9.120
3.9.
4.9.60
5.9.60
6.9.60
7.9.75
8.9.55
9.9.60
10.9.50
11.9.
12.9.50
13.9.30
14.9.
15.9.60
16.9.85
17.9.80
Vzkaz