MyTreneek

Grafy Jakub Svoboda

Graf
   
Rozmezí grafu     Typ grafu
denkm
1.7.55
2.7.145
3.7.
4.7.50
5.7.100
6.7.115
7.7.
8.7.60
9.7.160
10.7.
11.7.
12.7.120
13.7.120
14.7.
15.7.
16.7.112
17.7.112
18.7.124
19.7.
Vzkaz