MyTreneek

Grafy Jakub Svoboda

Graf
   
Rozmezí grafu     Typ grafu
denkm
1.11.
2.11.
3.11.
4.11.58
5.11.
6.11.
7.11.76
8.11.58
9.11.
10.11.58
11.11.
12.11.105
14.11.
17.11.115
18.11.123
Vzkaz