MyTreneek

Grafy Pavel Krikl

Graf
   
Rozmezí grafu     Typ grafu
denkm
1.2.6.06
2.2.20.23
3.2.8
4.2.22
5.2.24.01
6.2.
7.2.13.01
8.2.12.05
9.2.7.66
10.2.43.81
11.2.6.49
12.2.
13.2.
14.2.10.15
15.2.10.85
16.2.12.01
17.2.4.47
18.2.
Vzkaz