MyTreneek

Grafy Jan Herda

Graf
   
Rozmezí grafu     Typ grafu
denkm
1.11.81.1
2.11.89.6
3.11.100.3
4.11.48
5.11.14.8
7.11.15.4
9.11.34.4
10.11.17.5
11.11.69.3
12.11.3.1
14.11.84.6
15.11.82.1
16.11.82
17.11.56.2
18.11.40.5
19.11.62.5
22.11.99.8
23.11.80.9
Vzkaz