MyTreneek

Grafy Jan Herda

Graf
   
Rozmezí grafu     Typ grafu
denkm
2.9.40
3.9.47.4
4.9.109.5
5.9.132.5
6.9.30.8
7.9.30.3
8.9.41.6
9.9.67.9
10.9.21
11.9.62.1
12.9.88.4
13.9.84.1
14.9.82.5
15.9.90
16.9.10.3
17.9.20.8
19.9.40.5
20.9.49.1
21.9.94.7
22.9.100.2
23.9.38.6
24.9.29.73
Vzkaz